Crveni krst Vojvodine

Difuzija

_Z3A8520

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6, član 9.  stav 2, član 13. i 14.  Zakona, Ženevske konvencije iz 1949. godine i Dopunski protokoli uz Ženevske konvencije iz 1977. i drugi međunarodni ugovori)

Difuzija međunarodnog humanitarnog prava i Osnovnih principa međunarodnog pokreta je statutom Međunarodnog pokreta predviđena kao obaveza svakog nacionalnog društva. Crvenom krstu Srbije, koji je u pomoćnoj ulozi nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti, poverena je obaveza i ovlašćenje da širi znanje o međunarodnom humanitarnom pravu (Difuzija) imajući u vidu da ono predstavlja obavezu države preuzetu ratifikacijom Ženevskih konvencija iz 1949. godine, Dopunskih protokola iz 1977. godine i drugih međunarodnih ugovora.

Crveni krst Vojvodine, u funkciji Centra za difuziju, sledeći globalnu strategiju Nacionalnog društva u ovoj oblasti, u kontinuitetu sprovodi aktivnosti koje teže ka opštem cilju širenja znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principima  Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, radi podizanja svesti javnosti o aktivnostima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i promovisanja njegovog nezavisnog humanitarnog imidža, kako bi u slučaju potrebe lako mogao da stigne do žrtava nesreće koje može da izazove ljudski faktor ili prirodne nepogode i ukaže im pomoć;

Poseban cilj je jačanje kapaciteta organizacija Crvenog krsta Srbije kako bi se obezbedila ispravna percepcija  i pozicioniranje Organizacija i njihovo nesmetano funkcionisanje u ostvarivanju bezbednijeg pristupa korisnicima kojima je pomoć Crvenog krsta potrebna, kao i partnerima i saradnicima.

Centar usmerava svoje aktivnosti  prema različitim ciljnim grupama.

Interne ciljne grupe u okviru ovog programa su:

 • zaposleni
 • volonteri u svim programima u Crvenom krstu u Srbiji
 • članovi Crvenog krsta,

Eksterne ciljne grupe su partneri izvan naše organizacije:

 • snage bezbednosti – pripadnici oružanih snaga Vojske Srbije(sa posebnim planovima i programima te saradnje);
 • zdravstveni radnici;
 • nastavno osoblje u školama, na fakultetima i visokim i višim školama;
 • učenici u osnovnim i srednjim školama;
 • studenti Univerziteta;
 • organi vlasti na svim nivoima;
 • pravosudni organi;
 • nevladine organizacije i organizacije civilnog društva;
 • korisnici i potencijalni korisnici programa Crvenog krsta;
 • predstavnici sredstava javnog informisanja;
 • druge ciljne grupe koje za to pokažu interesovanje ili koje Crveni krst Srbije identifikuje kao posebne ciljne grupe.

Aktivnosti se realizuju kroz seminare, obuke, radionice, predavanja, okrugle stolove, diskusije, vežbe, istupanja u medijima, itd.  mogu grupisati kao:

 • posebne aktivnosti i obuke u programu Difuzije – osnovne informacije ili obuke kao uvod u druge programske aktivnosti Crvenog krsta;
 • posebne obuke planirane za zaposlene i volontere, buduće difuzere;
 • saradnja sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije,
 • saradnja na posebnim projektima u vezi sa međunarodnim humanitarnim pravom razvijenu, aktivnosti sa studentima
 • poseban program Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava, namenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola i srednjih škola.
 • za mlade “istraživače” humanitarnog prava organizuje se pokrajinska smotru znanja ’’Šta znaš o Crvenom krstu – Raid Cross“’’ u okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta (od 8. do 15. maja)

Teme koje je kroz aktivnosti potrebno obuhvatiti mogu da budu različite, ali naječšće su:

 • Razvoj Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Crvenog krsta Srbije
 • Struktura Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i mandati sastavnih delova
 • Osnovi principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
 • Znak Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
 • Programi Crvenog krsta Srbije
 • Nacionalno zakonodavstvo
 • Međunarodno humanitarno pravo