Црвени крст Војводине

Промоција хуманих вредности

Sombor-PHV

Програм има за циљ да смањи насиље међу децом и младима, подстицањем уважавања културолошких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима. Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година а крајњи корисници су деца и млади који припадају мањинским групама, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине и децу са сметњама у развоју. Претежно се спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.

Програм обухвата седам тематских области: толреанција, ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, лични и културални идентитет и поштовање различитости, превазилажење дискриминације и стигматизације, родна равноправност, дечја права, превенција насиља путем електронских медија. Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Млади волонтери Црвеног крста реализују програм у сарадњи са просветним радницима који су заједно похађали одговарајући програм обуке. Методологија рада са ученицима заснива се на вршњачкој едукацији, која се изводи интерактивно у мањим групама уз помоћ едукативних материјала и то приручника за едукаторе “Промоција хуманих вредности“ и радне свеске за ученике „За доброту сваки дан је добар дан“.