Crveni krst Vojvodine

Promocija humanih vrednosti

Sombor-PHV

Program ima za cilj da smanji nasilje među decom i mladima, podsticanjem uvažavanja kulturoloških razlika kroz razvoj pozitivnog vaspitnog okruženja zasnovanog na interkulturološkim vrednostima. Ciljnu grupu čine učenici uzrasta između 8 i 14 godina a krajnji korisnici su deca i mladi koji pripadaju manjinskim grupam, sa posebnim naglaskom na populaciju romske nacionalne manjine i decu sa smetnjama u razvoju. Pretežno se sprovodi u osnovnim školama, a obuhvat se proširuje realizacijom dodatnih aktivnosti koje se realizuju u okviru različitih javnih događaja.

Program obuhvata sedam tematskih oblasti: tolreancija, nenasilna komunikacija i rešavanje sukoba mirnim putem, lični i kulturalni identitet i poštovanje različitosti, prevazilaženje diskriminacije i stigmatizacije, rodna ravnopravnost, dečja prava, prevencija nasilja putem elektronskih medija. Program razvija samopouzdanje i kooperativnost kod dece, i ohrabruje ih da iznesu svoje mišljenje i ispolje svoja znanja, talente i sposobnosti.

Mladi volonteri Crvenog krsta realizuju program u saradnji sa prosvetnim radnicima koji su zajedno pohađali odgovarajući program obuke. Metodologija rada sa učenicima zasniva se na vršnjačkoj edukaciji, koja se izvodi interaktivno u manjim grupama uz pomoć edukativnih materijala i to priručnika za edukatore “Promocija humanih vrednosti“ i radne sveske za učenike „Za dobrotu svaki dan je dobar dan“.