Crveni krst Vojvodine

Služba traženja

Pravni osnov: Na osnovu članova 2, 7, i 19. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“ 107/2005),au vezi sa članom 122. Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zaroblјenicima od 12. avgusta 1949. godine i članom 136. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata od 12. avgusta 1949. godine, Crveni krst vrši poslove Službe traženja.

Osnovna funkcija Službe traženja jeste da vrši poslove Nacionalnog biroa za obaveštavanje o žrtvama oružanog sukoba, i da se bavi traženjem lica koja su nestala usled oružanog sukoba, koja su zaštićena Ženevskim konvencijama iz 1949. i Dopunskim protokolima uz te konvencije od 1977., a sve u cilјu ostvarivanja prava na informisanje o sudbini nestalih i zaroblјenih i uspostavlјanja kontakata zaroblјenih sa članovima njihove porodice. U skladu sa navedenim, Služba traženja učestvuje u razmeni porodičnih poruka članova porodica razdvojenih usled oružanog sukoba ili drugih vanrednih stanja, učestvuje u spajanju članova porodica razdvojenih usled oružanog sukoba ili drugih vanrednih stanja, kao i obavlјa druge poslove u vidu vođenja evidencija nestalih, zaroblјenih i dr.Crveni krst Srbije je član Međunarodnog pokreta društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca kojeg čini 191 nacionalno društvo. U svakome od njih razvijena je mreža Službe traženja koja odgovara i na humanitarne potrebe građana u periodu bez oružanog sukoba, kao što je pružanje informacija i podataka o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale usled elementarnih nesreća i prirodnih katastrofa ili ekonomskih ili ilegalnih migracija pod uslovom da takva traženja nisu motivisana nekim vidom imovinske koristi i da je tražena osoba dala sagalsnost za stupanje u kontakt sa tražiocem. Značajan doprinos u bržem uspostavlјanju porodičnih kontakata osoba razdvojenih tokom migracije pruža link “Restoring Family Links“ Međunarodnog komiteta Crvenog krsta

Takođe, Služba traženja omogućava proveru kartoteke, odnosne evidencije interniranih i zaroblјenih lica tokom Drugog svetskog rata, na osnovu čega Crveni krst izdaje potvrdu o vremenu i mestu provedenom u zaroblјeništvu ili u internaciji lica tokom Drugog svetskog rata. Pored kartoteke kojom raspolaže Nacionalno društvo Crvenog krsta Srbije, Crveni krst provera i druge izvore, među kojima su i katoteka Međunarodne službe traženja u Bad Arolsenu (SR Nemačka).

Dokumenta za preuzimanje:

Zahtev za izdavanje potvrde -Internirci

Zahtev za izdavanje potvrde -Zarobljenici

Zahtev za traženje lica