Crveni krst Vojvodine

Socijalna delatnost

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije član 6,  član 9. tačke 1,4. i 6, član 13. i 14. Zakona)

U okviru socijalne delatnosti stalni zadatak organizacije Crvenog krsta je da se, kroz jačanje mreže volontera u gradovima i opštinama i saradnju sa stručnim institucijama socijalne zaštite, angažuje na prepoznavanju višestruke prirode siromaštva i da svoje programske aktivnosti razvija u pravcu bolјeg života najugroženijih kategorija stanovništva. Posebnu pažnju Crveni krst Vojvodine usmerava na potrebe starijih i bolesnih, izbeglih i raselјenih lica, marginalizovanih grupa kao i na porodice sa decom, koje su u stanju socijalne potrebe.

Sa cilјem ispunjavanja svoje pomoćne uloge utvrđene Zakonom, ukupne aktivnosti Crvenog krsta Vojvodine u oblasti socijalne zaštite rukovodiće se donetim dokumentima na nivou države:

 • Strategijom za smanjenje siromaštva,
 • Strategijom razvoja socijalne zaštite,
 • Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom,
 • Nacionalnom strategijom o starenju
 • Strategijom za zaštitu od nasilјa u porodici,
 • Programima inkluzije Roma,
 • Strategijom socijalne delatnosti Crvenog krsta Srbije (2012. – 2018.)

U delu izvršavanja obaveza po Zakonu o Crvenom krstu Srbije, Crveni krst Vojvodine radi na jačanju sopstvenih kapaciteta kako bi odgovorio na obavezu „pokretanja, organizovanja i sprovođenja redovnih i vanrednih akcija solidarnosti, za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških, drugih nesreća i oružanih sukoba…“

Posebno angažovanje Crvenog krsta Vojvodine uvek je u oblasti “zastupanja potreba” ugroženih lјudi, preventivnim delovanjem u oblasti socijalne zaštite, organizovanjem različitih oblika međusobne pomoći i promovisanjem principa društvene odgovornosti.

Crveni krst Vojvodine svojom posvećenošću odgovora na potrebe ugroženih lјudi i profesionalnošću u odnosu na realizovanje donacija, nastoji da bude pouzdan partner donatorima i efikasan servis korisnicima donacija.

Neposredne aktivnosti Crvenog krsta Vojvodine u oblasti socijalne delatnosti su:

PROGRAM DIREKTNOG UBLAŽAVANјA SIROMAŠTVA

Realizacija ovog programa za koje sredstva obezbeđuje Vlada republike Srbije i Vlada AP Vojvodine, a neposredni realizator je organizacija Crvenog krsta u funkciji pomoćnog organa države u humanitarnoj oblasti:

Program narodnih kuhinja

Realizacija Programa narodnih kuhinja Crvenog krsta, kroz koji  Crveni krst Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Srbije javno zastupa potrebe korisnika Programa i u saradnji sa nadležnim državnim organima, na svim nivoima, i potencijalnim donatorima nastoji da Program očuva. Posebna briga je usmerena na decu, korisnike narodnih kuhinja kojih je trećina od ukupnih korisnika.

Program porodičnih paketa

Programom pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene u saradnji sa Crvenim krstom Srbije obuhvaćene su socijalno   najugroženije porodice iz 39 gradova i opština II, III i IV  stepena razvijenosti u Vojvodini.

Programom pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene u saradnji sa sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova obuhvaćene su takođe socijalno   najugroženije porodice iz 39 gradova i opština II, III i IV  stepena razvijenosti u Vojvodini

Program oporavka socijalno ugrožene dece

Crveni krst Vojvodine nastoji da kroz donacije Vlade republike Srbije,Vlade APV, lokalnih samouprava u Vojvodini, omogući da što veći broj dece iz socijalno ugroženih porodica bude na odmoru i oporavku u odmaralištima Crvenog krsta. Deci se pruža podjednaka   podrška i zaštita tokom boravka u svim odmaralištima Crvenog krsta:

 • Dom Crvenog krsta na Vršačkom bregu – Crveni krst Vršac
 • Odmaralište „ Bagremara“ u Bačkoj Palanci – Crveni krst Bačka Palanka
 • Kampiralište u Bačkom Monoštoru – Crveni krst Sombor
 • Odmaralište „Krista Đorđević“ ,Baošić – Crveni krst Srbije

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

U Zakonu o Crvenom krstu Srbije , Crvenom krstu Vojvodine i organizacijama Crvenog  krsta u gradovima i opštinama  omogućeno je da u saradnji sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva, učestvuje u:

 • Pobolјšanju kvaliteta života i zaštiti starijih osoba
 • Ublažavanju siromaštva najugroženijih starijih osoba
 • Senzibilizaciji javnosti i samih starijih za problem diskriminacije, zanemarivanja i zlostavlјanja starijih osoba
 • Promociji aktivnog starenja i motivisanju starijih za učestvovanje u javnom životu

 Briga o starijima

Crveni krst Vojvodine kontinuirano jača Program Brige o starijima u gradovima i opštinama u kojima se Program realizuje. Cilј Programa je da starije osobe ostanu što duže u svom okruženju, kao i da se motivišu da koriste svoje fizičke i mentalne potencijale, kako bi se umanjila potreba za raznim vidovima institucionalne pomoći starijim licima. Poseban naglasak je stavlјen na međugeneracijsku saradnju u cilјu promovisanja programa zdravog starenja.

Program kućne nege

Crveni krst Vojvodine realizuje obuku iz oblasti kućne nege i psiho-socijalne podrške za edukatore članova porodica povređenih i obolelih na teritoriji Vojvodine. Program je  u funkciji vaninstitucionalne pomoći porodici koja vodi brigu o obolelom članu, pobolјšanju kvaliteta života i zaštiti starijih osoba i podsticanja što dužeg boravka u sopstvenom domu. Edukovani volonteri se osposoblјavaju za rad sa starijima i bolesnima,uče se veštinama nege, komunikacije i pružanju psihosocijalne podrške.

 Program psiho-socijalne podrške

Crveni  krst Vojvodine prati, koordinira, podržava i učestvuje u programima psihosocijalne podrške u  mirnodopskim uslovima vezanim za podršku starijima, deci i članovima porodica iz socijalno ugroženih sredina, iz marginalizovanih i osetlјivih grupa ali i u nesrećama, migracijama i drugim kriznim situacijama. Ujedno, u skladu sa planom i potrebama Nacionalnog društva i posebno sa potrbama na teritoriji Vojvodine, osmišlјava, organizuje i realizuje obuke u svim programima i oblastima rada.

Zajednički program za inkluziju romske dece i dece iz osetlјivih grupa

Crveni krst Vojvodine kontinuirano prati i podržava Program u gradovima i opštinama u kojima se  realizuje. Program doprinosi unapređenju pristupa i kvaliteta obrazovanja za svu decu i obezbeđuje adekvatne uslove za razvoj dece u skladu sa njihovim potencijalima.Opšti cilј Zajedničkog programa za inkluziju je univerzalna dostupnost predškolskom obrazovanju i unapređenje primene inkluzivne prakse u obrazovanju.

Zajednički program se realizuje kroz tri komponente:

 • Podrška romskoj deci i deci iz osetlјivih grupa u obrazovanju
 • Podrška deci i mladim osobama sa invaliditetom
 • Promocija humanih vrednosti

Grupe samopomoći

U okviru Programa brige o starijima u različitim sredinama (selima, gradovima i prigradskim naselјima), Crveni krst  organizuje  grupe samopomoći za starije osobe. Ove grupe  okuplјaju starije osobe od 65 godina, različite nacionalnosti i različitog obrazovnog nivoa koje se sastaju razmatrajući za njih značajne teme vezane za zdravlјe, siromaštvo starijih, male penzije i mala socijalna davanja ,kao i tema koje se tiču se rešavanja konkretnih problema u lokalnoj zajednici i rešavanja pojedinačnih problema članova grupa u njihovom okruženju. starijih, koji na ovaj način postaju aktivni u lokalnoj zajednici zagovarajući promene koje bi dovele do povećanja kvaliteta života starijih osoba – ali i drugih članova zajednice – a što predstavlјa aktivizam i socijalno uklјučivanje starijih.

Telefonski krug

U okviru Programa brige o starijima u različitim sredinama, Crveni krst  organizuje kao vid pomoći za starije osobe, podršku u vidu funkcionisanja telefonskog kruga. Svakodnevno se odvija telefonski kontakt sa starijim osobama u vidu lanca koji započinje jedna osoba koja poziva sledeću,koja nastavlјa zvanje sledeće osobe dok se krug zvanja ne zatvori. Na taj način se odvija psihosocijalna podrška svim usamlјenim ili bolesnim osobama i utvrdi i potreba za nekim direktnijim vidom pomoći ako je potrebno.

Programi psihosocijalne podrške migrantima

Crveni  krst Vojvodine, prati i podržava  programe psihosocijalne podrške organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama gde su otvoreni tranzitno-prihvatni centri za migrante. U skladu sa svojim mandatom, međunarodnim aktima i strategijom Vlade Republike Srbije organizacije se bave pitanjem  migranata u tranzitu i pojačanim radom vezanim za duži boravak migranata na teritoriji Vojvodine. Prilagođavaju svoje aktivnosti humanitarnim potrebama migranata u postojećim uslovima. Prilagođeni programi se odvijaju u vidu kreativnih i likovnih radionica , organizovanja pozorišnih i lutkarskih predstava, filmskih projekcija, korišćenja čitaonice,učenje jezika, okupacionih radionica za odrasle uz realizaciju zanatskih i ručnih radova, baštovanstva, organizovanja sportskih aktivnosti. Organizacije Crvenog krsta organizuju i  radionice vezane  za prevenciju trgovine lјudima i za prvu pomoć. Neke radionice senzibilišu i lokalno stanovništvo i profesionalace koji dolaze u kontakt sa migrantima i utiču na podizanje  svesti i jačanje lokalne zajednice i na uklјučivanje migranata u socijalni život zajednice .

Edukacija edukatora, članova timova za delovanje u nesrećama i volontera  za psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama i kroz druge programe

Učešće u priređivanju publikacija i materijala vezanih za psihosocijalnu  podršku i prvu  psihološku pomoć

Praćenje i podrška programima koji se bave žrtvama trgovine lјudima i  porodicama nestalih osoba