Црвени крст Војводине

Добровољно давалаштво крви

FotoJet2

Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14 ,15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузиолошкој делатности,члан 42, члан 43, Закон о здравственој заштити, члан 18. тачка 15. и члан 123. тачка 6.

Рад Црвеног крста Војводине у овој области има за полазиште да је давање крви општи друштвени интерес уобличен у национални програм, који се реализује плански – масовним и континуираним организовањем давалаца крви, за обезбеђивање довољне количине крви.

Закон о Црвеном крсту Србије (сл.Гласник РС, број 107/05), који добровољно давалаштво крви дефинише као јавно овлашћење организације Црвеног крста у сарадњи са партнерима,   Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине и Заводом за трансфузије крви Ниш као и трансфузиолошким службама,  организације Црвеног крста у Србији спроводе активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца крви и учествују у организацији акција добровољног давања крви. На овакав начин постиже се континуирано обезбеђивање довољних количина крви за све пацијенте у Србији којима је неопходна трансфузија крви.

У односу на наведена полазишта приоритетне активности су:

Организовање едукативних семинара за нове промотере давалаштва крви, за потребе организација Црвеног крста у општинама и градовима;

Праћење рада и резултата у раду организација Црвеног крста у Војводини на реализацији планираних акција добровољног давалаштва  крви;

Учествовање у припреми и реализацији тематских конференција о добровољном давалаштву крви;

Сопственим ангажовањем, али и ангажовањем у Црвеном крсту Србије, настојати да информативно-пропагандни материјал буде што квалитетнији и разноврснији и штампан на језицима националних мањина;

Обележавање 14. јуна  – Светског дана добровољних давалаца крви;

Кроз укупно ангажовање и присуство у јавности, Црвени крст Војводине ће све ове активности спроводити у циљу повећања броја доброволјних давалаца крви и обезбеђивању довољних количина безбедне крви, у проценту од 4% давања у односу на број становника, што представља општи национални интерес.