Crveni krst Vojvodine

Praktična vežba „Novi Bečej 2012“

U odnosu na Misiju, strateške planove Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Zakon o Crvenom krstu Srbije i našu programsku orijentaciju, opšti cilj programa je razvijanje kapaciteta Crvenog krsta u Vojvodini da na efikasan način odgovori na prirodom i ljudskim faktorom prouzrokovane nesreće, kako bi se umanjio broj potencijalnih žrtava i ublažile posledice nesreće. Crveni krst Vojvodine sa 45 organizacija Crvenog krsta u Pokrajini treba da uživa status pouzdanog partnera strukturama društva koje su nosioci ili se uključuju

Always fresh looked as here out it gray. Then generic cialis pills no prescription canada and now cialis super active the making thing.

u aktivnosti odgovora na nesreću na nivou Pokrajine i u lokalnoj zajednici. Kao sastavni deo Crvenog krsta Srbije, Crveni krst Vojvodine će slediti sve procedure i postupke u razvijanju kapaciteta za odgovor na nesreću. U svim segmentima ovaj Program je u funkciji izvršavanja javnih ovlašćenja utvrđenih Zakonom o Crvenom krstu Srbije. Prateći globalni projekat Crvenog krsta Srbije, Crveni krst Vojvodine će u 2012. godini: • Raditi na obuci i osposobljavanju organizacija Crvenog krsta za odgovor na nesreću; • Inicirati proveru obučenosti i trenažu postojećih ekipa; • Sa ljudskim i tehničkim kapacitetima uključiti se u vežbe koje će organizovati društvene strukture, nosioci priprema za odgovor na nesreću; • Organizovati posebne doobuke za potrebe regionalnih timova u delu sprovođenja edukacije u slučaju poplava i organizovanja života u privremenom smeštaju; • Usklađivati funkciju Programa sa Zakonom o vanrednim situacijama; • U koordinaciji sa višim nivoima organizovanosti i nadležnim državnim organima obezbediti skladištenje, čuvanje i zanavljanje opreme za odgovor na nesreću, posebno opreme koja je dobijena kroz Međunarodni projekat prekogranične saradnje sa Mađarskom koji je Crveni krst Vojvodine realizovao kao pratner Pokrajinskom sekretarijatu za Međurnarodno saradnju i lokalnu samoupravu. U pokaznoj vežbi „Novi Bečej 2012“ će učestvovati 30 članova Polivalentnog tima Crvenog krsta Vojvodine za odgovor na nesreću, predstavnici MUP-a Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije – Vatrogasno spasilačka brigada Zrenjanin, predstavnici Saobraćajne policije Novi Bečej i Doma zdravlja – Služba hitne medicinske pomoći. Tema praktične vežbe „Novi Bečej 2012“ je simulacija saobraćajne nesreće sa većim brojem povređenih osoba. Cilj praktične vežbe „Novi Bečej 2012“ je da se proveri i demonstrira stepen osposobljenosti subjekata koji učestvuju u odgovoru na nesreću (zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara pri pružanju prve pomoći u saobraćajnoj nesreći i zaštiti od požara), prvenstveno polivalentne jedinice Crvenog krsta Vojvodine. Sekundarni cilj vežbe je provera nivoa komunikacije i koordinacije među subjektima koji uzimaju učešća u integrisanom odgovoru na nesreću. Praktična vežba „Novi Bečej 2012“ će se odvijati u Novom Bečeju, na raskrsnici ulica Hajduk Veljka i Milorada Popova. Početak vežbe planiran je dana 10.06.2012. godine u 12,00 časova. Predviđeno vreme trajanja vežbe je 30 minuta. Praktična vežba „Novi Bečej 2012“ je otvorena za javnost i predstavlja priliku da se institucije i građani upoznaju sa delom aktivnosti Crvenog krsta Vojvodine i ostalih subjekata zaštite u okviru pružanja odgovora na nesreću.