Црвени крст Војводине

Социјална делатност

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6,  члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона)

У оквиру социјалне делатности стални задатак организације Црвеног крста је да се, кроз јачање мреже волонтера у градовима и општинама и сарадњу са стручним институцијама социјалне заштите, ангажује на препознавању вишеструке природе сиромаштва и да своје програмске активности развија у правцу бољег живота најугроженијих категорија становништва. Посебну пажњу Црвени крст Војводине усмерава на потребе старијих и болесних, избеглих и расељених лица, маргинализованих група као и на породице са децом, које су у стању социјалне потребе.

Са циљем испуњавања своје помоћне улоге утврђене Законом, укупне активности Црвеног крста Војводине у области социјалне заштите руководиће се донетим документима на нивоу државе:

 • Стратегијом за смањење сиромаштва,
 • Стратегијом развоја социјалне заштите,
 • Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом,
 • Националном стратегијом о старењу
 • Стратегијом за заштиту од насиља у породици,
 • Програмима инклузије Рома,
 • Стратегијом социјалне делатности Црвеног крста Србије (2012. – 2018.)

У делу извршавања обавеза по Закону о Црвеном крсту Србије, Црвени крст Војводине ради на јачању сопствених капацитета како би одговорио на обавезу „покретања, организовања и спровођења редовних и ванредних акција солидарности, за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких, других несрећа и оружаних сукоба…“

Посебно ангажовање Црвеног крста Војводине увек је у области “заступања потреба” угрожених људи, превентивним деловањем у области социјалне заштите, организовањем различитих облика међусобне помоћи и промовисањем принципа друштвене одговорности.

Црвени крст Војводине својом посвећеношћу одговора на потребе угрожених људи и професионалношћу у односу на реализовање донација, настоји да буде поуздан партнер донаторима и ефикасан сервис корисницима донација.

Непосредне активности Црвеног крста Војводине у области социјалне делатности су:

ПРОГРАМ ДИРЕКТНОГ УБЛАЖАВАНјА СИРОМАШТВА

Реализација овог програма за које средства обезбеђује Влада републике Србије и Влада АП Војводине, а непосредни реализатор је организација Црвеног крста у функцији помоћног органа државе у хуманитарној области:

Програм народних кухиња

Реализација Програма народних кухиња Црвеног крста, кроз који  Црвени крст Војводине у сарадњи са Црвеним крстом Србије јавно заступа потребе корисника Програма и у сарадњи са надлежним државним органима, на свим нивоима, и потенцијалним донаторима настоји да Програм очува. Посебна брига је усмерена на децу, кориснике народних кухиња којих је трећина од укупних корисника.

Програм породичних пакета

Програмом помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене у сарадњи са Црвеним крстом Србије обухваћене су социјално   најугроженије породице из 39 градова и општина ИИ, ИИИ и ИВ  степена развијености у Војводини.

Програмом помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене у сарадњи са са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику,демографију и равноправност полова обухваћене су такође социјално   најугроженије породице из 39 градова и општина ИИ, ИИИ и ИВ  степена развијености у Војводини

Програм опоравка социјално угрожене деце

Црвени крст Војводине настоји да кроз донације Владе републике Србије,Владе АПВ, локалних самоуправа у Војводини, омогући да што већи број деце из социјално угрожених породица буде на одмору и опоравку у одмаралиштима Црвеног крста. Деци се пружа подједнака   подршка и заштита током боравка у свим одмаралиштима Црвеног крста:

 • Дом Црвеног крста на Вршачком брегу – Црвени крст Вршац
 • Одмаралиште „ Багремара“ у Бачкој Паланци – Црвени крст Бачка Паланка
 • Кампиралиште у Бачком Моноштору – Црвени крст Сомбор
 • Одмаралиште „Криста Ђорђевић“ ,Баошић – Црвени крст Србије

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

У Закону о Црвеном крсту Србије , Црвеном крсту Војводине и организацијама Црвеног  крста у градовима и општинама  омогућено је да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:

 • Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа
 • Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа
 • Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа
 • Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу

 Брига о старијима

Црвени крст Војводине континуирано јача Програм Бриге о старијима у градовима и општинама у којима се Програм реализује. Циљ Програма је да старије особе остану што дуже у свом окружењу, као и да се мотивишу да користе своје физичке и менталне потенцијале, како би се умањила потреба за разним видовима институционалне помоћи старијим лицима. Посебан нагласак је стављен на међугенерацијску сарадњу у циљу промовисања програма здравог старења.

Програм кућне неге

Црвени крст Војводине реализује обуку из области кућне неге и психо-социјалне подршке за едукаторе чланова породица повређених и оболелих на територији Војводине. Програм је  у функцији ванинституционалне помоћи породици која води бригу о оболелом члану, побољшању квалитета живота и заштити старијих особа и подстицања што дужег боравка у сопственом дому. Едуковани волонтери се оспособљавају за рад са старијима и болеснима,уче се вештинама неге, комуникације и пружању психосоцијалне подршке.

 Програм психо-социјалне подршке

Црвени  крст Војводине прати, координира, подржава и учествује у програмима психосоцијалне подршке у  мирнодопским условима везаним за подршку старијима, деци и члановима породица из социјално угрожених средина, из маргинализованих и осетљивих група али и у несрећама, миграцијама и другим кризним ситуацијама. Уједно, у складу са планом и потребама Националног друштва и посебно са потрбама на територији Војводине, осмишљава, организује и реализује обуке у свим програмима и областима рада.

Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група

Црвени крст Војводине континуирано прати и подржава Програм у градовима и општинама у којима се  реализује. Програм доприноси унапређењу приступа и квалитета образовања за сву децу и обезбеђује адекватне услове за развој деце у складу са њиховим потенцијалима.Општи циљ Заједничког програма за инклузију је универзална доступност предшколском образовању и унапређење примене инклузивне праксе у образовању.

Заједнички програм се реализује кроз три компоненте:

 • Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовању
 • Подршка деци и младим особама са инвалидитетом
 • Промоција хуманих вредности

Групе самопомоћи

У оквиру Програма бриге о старијима у различитим срединама (селима, градовима и приградским насељима), Црвени крст  организује  групе самопомоћи за старије особе. Ове групе  окупљају старије особе од 65 година, различите националности и различитог образовног нивоа које се састају разматрајући за њих значајне теме везане за здравље, сиромаштво старијих, мале пензије и мала социјална давања ,као и тема које се тичу се решавања конкретних проблема у локалној заједници и решавања појединачних проблема чланова група у њиховом окружењу. старијих, који на овај начин постају активни у локалној заједници заговарајући промене које би довеле до повећања квалитета живота старијих особа – али и других чланова заједнице – а што представља активизам и социјално укључивање старијих.

Телефонски круг

У оквиру Програма бриге о старијима у различитим срединама, Црвени крст  организује као вид помоћи за старије особе, подршку у виду функционисања телефонског круга. Свакодневно се одвија телефонски контакт са старијим особама у виду ланца који започиње једна особа која позива следећу,која наставља звање следеће особе док се круг звања не затвори. На тај начин се одвија психосоцијална подршка свим усамљеним или болесним особама и утврди и потреба за неким директнијим видом помоћи ако је потребно.

Програми психосоцијалне подршке мигрантима

Црвени  крст Војводине, прати и подржава  програме психосоцијалне подршке организација Црвеног крста у градовима и општинама где су отворени транзитно-прихватни центри за мигранте. У складу са својим мандатом, међународним актима и стратегијом Владе Републике Србије организације се баве питањем  миграната у транзиту и појачаним радом везаним за дужи боравак миграната на територији Војводине. Прилагођавају своје активности хуманитарним потребама миграната у постојећим условима. Прилагођени програми се одвијају у виду креативних и ликовних радионица , организовања позоришних и луткарских представа, филмских пројекција, коришћења читаонице,учење језика, окупационих радионица за одрасле уз реализацију занатских и ручних радова, баштованства, организовања спортских активности. Организације Црвеног крста организују и  радионице везане  за превенцију трговине људима и за прву помоћ. Неке радионице сензибилишу и локално становништво и професионалаце који долазе у контакт са мигрантима и утичу на подизање  свести и јачање локалне заједнице и на укључивање миграната у социјални живот заједнице .

Едукација едукатора, чланова тимова за деловање у несрећама и волонтера  за психосоцијалну подршку у кризним ситуацијама и кроз друге програме

Учешће у приређивању публикација и материјала везаних за психосоцијалну  подршку и прву  психолошку помоћ

Праћење и подршка програмима који се баве жртвама трговине људима и  породицама несталих особа