Organizaciona struktura Crvenog krsta Vojvodine

Skupština Crvenog krsta Vojvodine

Redovna godišnja sednica Skupštine Crvenog krsta Vojvodine, kao glavnog organa CKV, održava se najčešće tokom aprila. Na sednici se između ostalog, usvaja izveštaj o radu za proteklu godinu, plan rada za narednu godinu kao i informacija o osnovnim i posebnim humanitarnim programima tekućoj godini.

Upravni odbor

U toku godine, održi se više sednica upravnog odbora. Pored redovnih pitanja funkcionisanja Crvenog krsta Vojvodine, Upravni odbor prati programske aktivnosti i finansijsko poslovanje u skladu sa statutom i poznatim zakonskim propisima. Upravni odbor ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama i institucijama u čijoj su nadležnosti posebni segmenti društvenog života i u koje se i organizacija Crvenog krsta programski uključuje (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, komesarijat za izbeglice). Takođe, ostvaruje se dobra saradnja sa Izvršnim većem i Skupštinom AP Vojvodine, kroz neposredne kontakte i informacije o radu i aktivnostima Crvenog krsta Vojvodine, posebno u realizaciji humanitarnih programa koji se finansiraju u skladu sa zakonom OCK.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor, kao organ koji je imenovala Skupština, pregleda je završni račun Crvenog krsta Vojvodine. U okviru zadatih obaveza, detaljne kontrole primene zakonitosti u poslovanju, Nadzorni odbor na svojoj drugoj sednici, u julu mesecu, pregleda materijalno finansijsko poslovanje Crvenog krsta Vojvodine za prvih 6 meseci tekuće. Članovi Nadzornog odbora imaju savetodavnu funkciju prema OOCK.

Rad komisija i sekcija Upravnog odbora CKV

Pocetkom godine održavaju se sednice komisija Upravnog odbora Crvenog krsta Vojvodine, na kojima se razmatraju izveštaji o radu u prethodnoj godini, programske aktivnosti za naredne četiri godine i planovi rada za narednu godinu. Članovi komisija se upoznaju sa problemima finansiranja Organizacije u celini. Sve komisije akcenat delovanja stavljaju na realizaciju tradicionalnih akcija i aktivnosti, kao i onih koje su izraz potrebe društvenog trenutka. Članovi komisije su aktivni u kreiranju i realizaciji program, pripremi edukativnih i propagandnih materijala za potreb organizacija Crvenog krsta u opštinama. Članovi komisija su i predavači u okviru stručnih oblasti kojima se bave. Na ovom mestu posebno treba izdvojiti rad Komisije za organizaciju i razvoj koja sagledava predloge i inicijative svih komisija i radnih tela i upućuje ih na razmatranje Upravnom odboru i skupštini.

Svako vreme može biti vreme dobrote