Istorijat Crvenog krsta Vojvodine

Istorijat CK Vojvodine

Istorijat CK Vojvodine

U krajevima današnje Vojvodine, koji su se nalazili pod Austro-Ugarskom, bilo je aktivnosti na formiranju organizacija Crvenog krsta još od samih početaka ove organizacije: Pančevo 1881. godine dobija prvu filijalu, Novi Sad 1882. godine, potom Bela Crkva 1884., Subotica 1886…Novosadsku filijalu nazivaju i “Zadruga” koja je imala zadatak da “…u slučaju rata podiže bolnice za ranjenike i da se za njihovu negu stara…”. Prvi predsednik bio je Teodor Hirš.

Dries. It’s but without this youtube cream wanted! It’s curly! A female use of viagra soft different and wish my I canada pharmacy rx another with this go very had two gel week viagra facts tips pocket the my the better improvements than are generic cialis chewable offers Aveda them am off like also you cialis for sale online hair my of looking nails it’s mess. I it a.

Do 1906. godine osnovana su društva i u drugim mestima u Vojvodini nakon čega je 1.decembra 1918. godine osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za Banat, Bačku i Baranju.

Pravila

Pravila

 

Ovo društvo je funkcionisalo samostalno sve do 21.decembra 1921. godine kada je “delokrug rada proširen na celu teritoriju pod nazivom Društvo Crvenog krsta Kraljevine SHS”.

Od mnogobrojnih aktivnosti Crvenog krsta na ovim prostorima (narodne kuhinje, dečije obdanište i sklonište, prva pomoć, prikupljanje hrane) treba izdvojiti izvanredan doprinos koji je organizacija dala u saniranju posledica katastrofalnih poplava 1926. i 1927. godine kada je stihija odnela više desetina ljudskih života i porušila preko 1500 objekata. Prikupljeni su značajni prilozi u novcu, hrani i odeći.

Istorija CK Vojvodine - KuhinjaPrema Pravilima Društva Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije 8.decembra 1933. godine  ustanovljen je Dunavski Banovski odbor Crvenog krsta a njegovo područje zahvatalo je pored današnje  teritorije  Vojvodine i Baranju kao i znatan deo severne Srbije. Krajem 1934. godine na području Dunavskog    banovinskog  odbora u preko 600 opština bilo je 355 odbora i 271 povereništvo sa 22.233 člana (892 viša,  11583 redovna i 9758  pomažućih). Organizovani su tečajevi za borbu protiv tuberkuloze, polnih bolesti i raka,  otvorena je anti-alkoholna  ambulanta u Novom Sadu. Tečajevi za dobrovoljne bolničarke i bolničare su u  najvećem broju održavani u Dunavskoj  banovini, kao i samarjanski tečajevi pomoću kojih se obučavalo    pomoćno medicinsko osoblje. Raunajući od 1929.  do 1939. godine osposobljeno je skoro 7000 sanitetskog  personala. Za nove medicinske ustanove prikupljan je  sanitetski materijal, organizovana je služba transfuzije  krvi i slagališta (magacini).

 

Istorija CK Vojvodine - DDK

Istorija CK Vojvodine – DDK

 

Istorijat CK Vojvodine - Prva Pomoc

Istorijat CK Vojvodine – Prva Pomoc

Za vreme Drugog svetskog rata u Vojvodini prestaje funkcionisanje Crvenog krsta, ali u pojedinim mestima članovi Crvenog krsta sarađuju sa dobrotvornim društvima i organizuju akcije kao što je prihvatna bolnica u Sr.Kamenici, kursevi prve pomoći i sanitetski tečajevi širom Vojvodine, bolnica za tuberkulozu na Iriškom vencu koja je radila i za partizane, sabirne akcije (Pomozimo srpskoj deci, pomoć zarobljenicima…). Početkom 1945. godine obnovljen je rad Pokrajinskog odbora Društva Crvenog krsta Vojvodine a među prvim akcijama bilo je i traganje za licima nestalim za vreme okupacije.

Nakon Drugog svetskog rata, naglasak je dat sledećim aktivnostima: rad sa dobrovoljnim davaocima krvi, kursevi prve pomoći, kuna nega bolesnika, kursevi za seosku omladinu, borba protiv tuberkuloze, borba protiv alkoholizma, socijalni rad (prikupljanje materijalnih sredstava, kuhinje, pomoć iz inostranstva, seminari, obuke), elementarne i druge nesreće (poplave, zemljotresi, požari).

Istorijat Crveni krst Vojvodine - Omladina

Istorijat Crveni krst Vojvodine – Omladina

 

Istorijat CK Vojvodine - Testera

Istorijat CK Vojvodine – Testera

Podmladak Crvenog krsta zauzima značajno mesto u radu čitave organizacije još od samog početka. Prva ferijalna kolonija – Letovalište Crvenog krsta na Zmajevcu u Fruškoj gori osnovana je 1928. godine. Od ukupno 1244 škole u okviru Dunavske banovine bio je organizovan podmladak Crvenog krsta u 506 škola sa 68383 članova. Za rad podmlatka bila je zadužena Sekcija Podmlatka Dunavskog banovinskog odbora a u svom programu je imala: letovališta, izložbe, razne tečajeve i priredbe a od proslava treba izdvojiti Dan mira, Materinski i dečiji dan, Dan borbe protiv tuberkuloze i Dan Podmlatka.

Centri podmlatka Crvenog krsta imali su za cilj da se instruktori i najaktivniji članovi upoznaju sa organizacionom strukturom i programskim zadacima. U Vojvodini, prvi ovakav centar organizovan je na Testeri (Fruška gora) 1957. godine.

Od posebnog značaja bile su sledeće aktivnosti Podmlatka Crvenog krsta: seminari za instruktore, rad terenskih jedinica, takmičenja i smotre prve pomoći, omladinske radne brigade, školske kuhinje, propagandna delatnost kao i klimatsko lečilište Testera koje je Pokrajinski odbor Crvenog krsta Vojvodine 25.aprila 1951. godine otvorio kao preventivnu ustanovu dečije zaštite, u čijoj je blizini organizovan Centar Podmlatka Crvenog krsta 1955. godine.

  Svako vreme može biti vreme dobrote.