Podmladak i omladina

U skladu sa svojim principima, CKV radi na vaspitavanju i motivisanju dece i omladine u duhu humanizma, tolerancije, prijateljstva i uzajamne solidarnosti. Delokrug rada organizacije Crvenog krsta u svakom svom segmentu se oslanja na široku podršku mladih koji aktivno učestvuju u realizaciji tradicionalnih akcija i aktivnosti, ali se sve više uključuju i u osmišljavanje i kreiranje novih, savremenih programa, bliskih mladoj generaciji.
Kroz realizaciju Programa institucionalnog razvoja Nacionalnog društva Crveni krst Vojvodine će neposrednim angažovanjem mladih, obučenih saradnika, učestvovati u kreiranju nacionalnog programa sa novim atraktivnim sadržajima, koji će mladima omogućiti da se programske aktivnosti Crvenog krsta realizuju na njima pristupačan i prihvatljiv način.

Neke od osnovnih smernica u radu sa mladima:

Poboljšanje komunikacije odnosno protoka informacija unutar celog Nacionalnog društva;

Motivisanje mladih volontera;

Definisanje položaja mladih u Crvenom krstu;

Izrada Etičkog kodeksa Podmlatka i Omladine Crvenog krsta u cilju definisanja odgovornosti i obaveza OOCK i članova Podmlatka i Omladine u ostvarivanju programskih aktivnosti Crvenog krsta;

Edukacije vezane za prevenciju bolesti zavisnosti, prvenstveno narkomanije;

Edukacije vezane za promociju humanih vrednosti u smislu nenasilne komunikacije;

Adektvatno informisanje volontera;

Uspostavljanje tematskih centara za edukaciju omladinskih lidera na nivou Vojvodine kroz sistem kampova i obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju;

U saradnji sa Komisijom za prvu pomoć, izrada projekta za učestvovanje ekipa prve pomoći u obezbeđivanju raznih manifestacija.